Сайти спонсорів
Алекс СО - офіційний дилер Volkswagen у Львові Чоловічий костюм від Legenda Class. Найкращий чоловічий костюм. Olimp

Cтатут громадської організації «Ліга культуризму Львова»

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»
Управлінням державної реєстрації
Львівської міської ради
«___» __________________ 2007 р.
реєстраційний №_______________.
______________________________
В.О. начальника управління
Ю.Тузінський / __________________ /
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами громадської організації 
«Ліга Культуризму Львова»
Протокол № 1
від «20» листопада 2007 року
Голова зборів
С.Шеремета / ___________________ /
 
Cтатут громадської організації
«Ліга культуризму Львова»
 
м. Львів 2007 р.

1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1. Громадську організацію «Ліга Культуризму Львова» (надалі в цьому Статуті – «Організація») створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян".

1.2. Організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Львова.

1.3. Організація набирає статусу юридичної особи після її державної реєстрації як об'єднання громадян в установленому чинним в Україні законодавством порядку.

1.4. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах та судах спеціального судочинства.

1.5. Організація відкриває поточний та інші рахунки в банках України, а також у банках інших держав, якщо це не заборонено їх чинним законодавством.

1.6. Організація має право відкривати та користуватися валютними рахунками у банківських установах.

1.7. Організація самостійно формує програми діяльності, планує та організовує заходи, вибирає постачальників споживаних товарів, робіт і послуг. Для здійснення статутної діяльності Організація залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

1.8. Організація має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам належне їй майно (основні засоби та обігові кошти), цілісні майнові комплекси, підприємства, майнові права, немайнові права, боргові зобов'язання, цінні папери, інші цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному в Україні законодавству та цьому Статуту.

1.9. Організація має право на недоторканність її репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та має інші особисті немайнові права.

1.10. Організація має круглу печатку та штамп, власний бланк для листування та символіку, які затверджується Вищим керівним органом Організації та підлягає реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

1.11. Повна назва Організації: українською мовою: Громадська організація «Ліга Культуризму Львова».

1.12. Скорочена назва Організації українською мовою: ГО «ЛКЛ».

1.13. Юридична адреса Організації: Україна, 79016, м. Львів, вул. Марка Вовчка, 26, кв. 12.

1.14. Організація може мати поштову адресу, що не збігається з юридичною.

2. Мета та завдання Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів. Пріоритетною метою Організації є реалізація прав членів на всіх рівнях і напрямах фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльності, зокрема культуризму.

2.2. Основним завданням Організації є:

· задоволення та захист прав та інтересів своїх членів;

· організація діяльності, оздоровлення та відпочинку стронгменів, спортсменів – членів Організації;

· організація та фінансування діяльності спортивних клубів, гуртків, секцій з розвитку бодібілдінґу, пауерліфтинґу, армрестлінґу, важкої атлетики, фітнесу, шейпінгу, атлетичного туризму тощо;

· сприяння розвитку фізичної культури та спорту;

· співпраця із суб'єктами фізкультурно-спортивної діяльності та іншими особами для підвищення рівня культуризму;

· сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;

· відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;

· координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації.

2.3. Діяльність Організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним в Україні законодавством, які не суперечать меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Організація:

- може фінансувати поїздки спортсменів на змагання, відпочинок, тренування, навчально-тренувальні збори, семінари, конференції, показові виступи, туристичні зібрання та змагання, забезпечує спортивним та туристичним інвентарем членів Організації, несе господарські витрати на забезпечення діяльності Організації;

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації та фізичних осіб із запитами, зверненнями, пропозиціями, спрямованими на досягнення мети та завдань Організації.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

2.5. Організація співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями на основі принципів партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законів.

3. Умови і порядок прийому в члени Організації,

вибуття з неї

3.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації, сплачує членські внески та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації, і є дієздатною.

3.3. Членство в Організації визнається з дня затвердження Виконавчим органом Організації поданої заяви кандидата в члени Організації.

3.4. Запис про прийняття до членів Організації та про вибуття з числа членів Організації здійснюється в Реєстрі членів Організації, форма якого затверджується вищим органом Організації та ведеться Виконавчим органом Організації.

3.5. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням, подавши Виконавчому органу письмову заяву довільної форми.

3.6. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту та рішень органів управління Організації.

3.7. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішують Збори членів Організації. Збори членів Організації можуть встановлювати додаткові або інші умови щодо прийняття та вибуття до складу членів Організації. В такому випадку рішення про зміну умов прийняття та вибуття зі складу членів Організації мають переважну силу перед наведеними в цьому Статуті.

3.8. У діяльності Організації за рішенням вищого органу Організації також можуть брати участь і колективні члени.

3.9. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи будь-яких об'єднань громадян.

3.10. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи.

3.11. Усі члени Організації мають рівні права незалежно від національності, раси, статі, політичних, релігійних переконань, соціального стану.

4. Права і обов'язки членів Організації

4.1. Члени Організації мають право:

- брати участь в усіх заходах Організації;

- брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Організації;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;

- отримувати інформацію щодо поточної статутної діяльності Організації;

- звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх прав та інтересів;

- свободи дискусій в обговоренні питань і обов'язків виконання рішень, прийнятих вищими виборними органами Організації;

- поваги до думки меншості, їх права на роз'яснення та захист своєї позиції;

- одержувати інформацію про роботу Організації, її виборних органів та представників Організації;

- члени Організації, обрані до виборних органів Організації, мають додаткові гарантії своєї діяльності згідно з чинним в Україні законодавством;

- припиняти членство в Організації.

4.2. Члени Організації зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту Організації;

- сприяти досягненню мети та завдань Організації та своїми діями не перешкоджати досягненню мети та завдань Організації;

- виконувати рішення органів управління Організації;

- надавати можливу допомогу Організації в її діяльності;

- узгоджувати власну діяльність з діяльністю Організації;

- сплачувати членські внески у встановленому порядку;

- не припускатись дій, що підривають авторитет Організації, задають їй моральної і матеріальної шкоди або заважають здійсненню статутної діяльності.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Організації, місцевих осередків та їхні повноваження

5.1. Загальні збори Організації

5.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які вирішують основні питання діяльності Організації, а саме:

- визначення організаційної структури Організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Президента Організації, Ревізійної комісії;

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації;

- визначення порядку реалізації права власності на майно і кошти;

- вирішення умов прийняття та вибуття з числа членів Організації.

5.1.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах.

5.1.3. Загальні збори збираються за необхідності на вимогу або за ініціативою Виконавчого органу Організації. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь більше як 50 % членів Організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів учасників Загальних зборів. Рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту, припинення діяльності ухвалюються відкритим голосуванням не менше як 3/4 голосів членів Загальних зборів.

5.1.4. Рішення про обрання, відкликання та переобрання виконавчого органу - Президента Організації ухвалюються на Загальних Зборах відкритим голосуванням не менше як 3/4 голосів членів Організації.

5.1.5. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.1.6. Інформація про проведення Загальних зборів Організації та Порядок денний Зборів затверджується Президентом Організації та повідомляється всім членам Організації.

5.1.7. Рішення Загальних зборів оформляється протоколом, який підписується головою Зборів.

5.1.8. Загальні збори Організації не вправі приймати рішення, які не включені до порядку денного зборів.

5.2. Виконавчий орган Організації – Президент Організації

5.2.1. У період між Загальними зборами постійно діючим виконавчим органом, який керує Організацією, є Президент Організації. Президент Організації вирішує усі питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.2.2. До компетенції Президента Організації належить:

· створення, реорганізація та ліквідація підприємств, організацій, необхідних для виконання статутних цілей Організації, та осередків Організації, затвердження їх статутів та положень, участь у засіданнях їх органів управління від імені Організації;

· визначення посадових окладів та умов оплати праці працівників та органів управління Організації та керівництва підприємств та представництв Організації, розмірів преміювання і його показників;

· винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Організації;

· затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Організації;

· затвердження договорів (угод) щодо статутної діяльності та завдань Організації, в тому числі про відчуження та надання в оренду майна;

5.2.3. Кількісний і персональний склад виконавчого органу Організації визначається Загальними зборами.

5.2.4. Президент Організації підписує від імені Організації будь-які документи, укладає правочини, видає довіреності, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

5.2.5. На випадок своєї відсутності Президент Організації може призначати особу, яка виконує обов'язки Президента Організації. В такому випадку обсяг прав та повноважень такої особи визначається письмовою довіреністю, підписаною Президентом Організації та скріпленою печаткою Організації.

5.2.6. Президент Організації відповідає за збереження документації Організації.

5.2.7. Підпис представника колективного члена на документах Організації в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Організації.

5.3. Ревізійна комісія

5.3.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю, правильністю і доцільністю використання коштів, майна Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається із членів Організації.

5.3.2. Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується Загальними зборами Організації.

5.3.3. Ревізійна комісія працює згідно Положення, затвердженого Загальними зборами Організації;

5.3.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Організації;

5.3.5. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно членом відповідного виборчого органу Організації, який ревізує комісія.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Джерелами надходження (формування) коштів та майна Організації є:

· вступні та членські внески;

· безповоротна та поворотна фінансова допомога, добровільні майнові внески і пожертвування;

· спонсорська допомога.

6.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте на інших підставах, прямо не заборонених законом.

6.3. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.4. Організація також має право на майно та кошти, отримані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, а також на інші надходження не заборонені законом.

6.5. Організація використовує належні їй кошти та майно відповідно до рішень компетентних органів управління Організації та в межах чинного в Україні законодавства.

6.6. Для досягнення своїх цілей Організація фінансує здійснювані нею заходи самостійно або на партнерських засадах разом з іншими організаціями, установами, підприємствами, використовуючи як власні так і залучені на підставі цивільно-правових угод кошти.

6.7. Організація за рішенням Виконавчого органу може доручити здійснення від свого імені фінансування запланованих заходів членам органів управління Організації, видаючи їм під звіт кошти, необхідні для фінансування, з подальшим звітуванням за витрачені кошти в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.8. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.9. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.10. Контроль за діяльністю Організації здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1. Єдиним статутним документом Організації є цей Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Загальні Збори Організації за поданням Президента Організації. Проект змін до Статуту, який не затверджений Президентом Організації, вищим органом не розглядається.

7.3. Зміни та доповнення до Статуту підписує Президент Організації або особа, що його заміняє, відповідно до встановленого в Статуті порядку.

7.4. Зміни та доповнення вважаються прийнятими, якщо за їх внесення до Статуту проголосувало не менше як 3/4 голосів членів Загальних зборів.

8. Порядок припинення діяльності Організації. Вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

8.2. Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним в Україні законодавством.

8.3. У разі ліквідації Організації її активи, кошти та інше майно не можуть перерозподілятись між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.4. При реорганізації Організації сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступника.

8.5. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

e-mail: info@lkl.org.ua тел.: +38 (050) 370-56-83
Сайти федерацій
WABBA World
Партнери
Львівська міська рада Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону 'МОНОЛІТ'